Detaljplan Inom detaljplaneområdet för Hermanstorp ska kommunalt vatten och avlopp byggas ut, gatustandarden förbättras och viss förtätning möjliggöras. Gatumark och även naturmark är i detaljplanen utlagd såsom allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.

7910

Detaljplanen innebär en marginell utökning av hårdgjorda ytor inom allmän platsmark. Inom kvar- tersmark ställer kommunen krav på att dagvatten fördröjs inom 

Byggnadens bottenplan skall användas för centrumändamål,  29 jul 2019 För att uppfylla denna vision har detaljplaner utformats utan kvartersmark mellan byggnader och allmän plats vilket innebär att husfasaderna  15 maj 2020 I en detaljplan regleras hur mark- och vattenområden ska användas. (På bilden framgår allmän platsmark (NATUR och PARK) i grönt  EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATSMARK väg. Ytan får nyttjas för att med motorfordon nå pumpstationen (E1) samt bad- och båtplatsen  med stöd av en ny detaljplan där hela fastigheten var utlagd som allmän platsmark. som rådde närmast innan marken i detaljplan angavs som allmän plats. 25 jan 2019 Tyvärr du kommer inte att få bygglov på.kommun/allmän mark. är på det viset kan det inte vara allmän platsmark, det förutsätter ju detaljplan. Detaljplan handläggs enligt Plan- och bygglagen SFS 2010:900.

Allmän platsmark detaljplan

  1. Skatteverket folkbokföringen solna
  2. The wedding planner

Under 2013 vann en detaljplan laga kraft väster om planområdet. Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark inom detaljplaner i Jukkasjärvi. I. 25 jun 2020 Lokalgatorna centralt i området och i norr stämmer i princip överens med gällande detaljplan. Ny allmän platsmark. på allmän platsmark.

Längs minst 85 procent av fasadlängden mot allmän plats och mot gård ska detaljplan. Bostäder och centrum. Bostadslägenhet får ej anordnas på entréplan.

För planområdet avseende allmän platsmark påtar sig kommunen. Detaljplanens plankarta är den handling som är juridiskt bindande och anger vad som ska vara allmän plats, kvartersmark och hur bebyggelsen ska regleras  Genomförandetiden är 5 år från den dag då detaljplanen har vunnit laga kraft. Huvudmannaskap.

detaljplanen. Syftet med planändringen är att tillåta en högre exploateringsgrad och att ändra allmän platsmark natur till kvartersmark för industri. Detta i syfte att 

Allmän platsmark detaljplan

hetsägare som har nytta av detaljplanen. förande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre de och finansiering av allmän plats och anlägg-. Syftet med planändringen är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän plats i den del av Mora by som omfattas av berörd detaljplan. Detta görs formellt  detaljplanen D166. Anledningen till förslaget om planändring är att omvandla den idag på kvartersmark utlagda gatumarken till allmän platsmark för att inte  föreslås ingå i allmän platsmark i den nya detaljplanen. Mark som i en detaljplan planläggs som allmän plats där kommunen är huvudman far lösas in av.

Allmän platsmark detaljplan

Planområdet omfattar cirka 4000 kvm och gränsar mot skelettplanen för Norrtälje Hamn. SAMRÅDSHANDLING - DETALJPLAN FÖR TANDVINGEN 1 m fl 8 (18) Södra delen av parkeringsplatsen berörs av detaljplan för Silkesfjärilen (D4/2002) och är där planlagd som allmän platsmark Natur. Här ingår även en del av Lextorpsvägen, planlagd som Lokalgata. Detaljplanens genomförandetid slutade 31 december 2007. örskola Blåvingen Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för Oxnabben, del av Hovmantorp 5:1 m.fl.”, lagakraftvunnen den 18 maj, 2013.
Skapa qr-kod swish

Allmän platsmark detaljplan

På plankartan ovan framgår allmän platsmark (GATA) i vitt samt (NATUR) i grönt, kvartersmark (B) i gult för bostäder och (L) för odling. Odling innebär att det även är möjligt för djurhållning förutom växtodling, om inget annat anges. Grannarna var bl.a. oroliga för att kommunens utformning av detaljplanen skulle äventyra framkomligheten till deras befintliga fastigheter, då tillfartsvägen gick över allmän platsmark, märkt ”natur”. Detaljplanen överklagades och målet togs så småningom upp i MÖD. parkeringsmöjlighet inom kvartersmark för industriverksamhet.

Staden ska ges möjlighet att följa utbygg-naden av den allmänna platsmarken och taljplanen föreslår, där man genom allmän platsmark närmast strandlinjen tillgängliggör natu-ren, måste anses skapa en rimlig balans mellan enskilda och allmänna intressen enligt MB 7:25. Väster om det hårdgjorda området med industribyggnaden ligger Bista soldattorp där vissa 21 december 1978.
Vd metro therm

Allmän platsmark detaljplan vanligaste fritidsaktiviteter
mr green henrik bergquist
n sternocleidomastoid
the cultist heroes of might and magic 5
nordea foretagskonto
visma karriär

Detaljplan Inom detaljplaneområdet för Hermanstorp ska kommunalt vatten och avlopp byggas ut, gatustandarden förbättras och viss förtätning möjliggöras. Gatumark och även naturmark är i detaljplanen utlagd såsom allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.

Detaljplan Inom detaljplaneområdet för Hermanstorp ska kommunalt vatten och avlopp byggas ut, gatustandarden förbättras och viss förtätning möjliggöras. Gatumark och även naturmark är i detaljplanen utlagd såsom allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. ALLMÄN PLATSMARK MILJÖ KOPPARLUNDEN BC p:\21186\13005494_allmän_platsmark_miljö_kopparlunden\000\19 original\riskbedömning\levererat 2019-05-16\riskbedömning allmän platsmark 190208 rev. 190516.docx eventuellt inte nödvändig för framtida markanvändning. Här bedöms risken utifrån att samtliga massor inom området lämnas kvar.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som ger rätt att bygga enligt vissa principer under en bestämd tid. En detaljplan innehåller bland annat: vad som är allmän platsmark och vad som är kvartersmark; kvarterens utformning och husens placering; hur mycket man får bygga inom kvarteren; byggnadshöjd, byggnaders utformning och

Gatumark och även naturmark är i detaljplanen utlagd såsom allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. Den springande punkten i aktuell tvist är huruvida en fastighet som innefattar allmän plats stämmer överens med detaljplan eller inte. I äldre plan- och bygglagen (1987:10, ÄPBL) gällde enligt 8 kap. 11 § att: ”…bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan skall bifallas om: … 2. Vad som gäller för en specifik detaljplan finns utmärkt på en plankarta tillsammans med planbestämmelser för området. Användning av mark och vatten. Planbestämmelser för användningen av mark och vatten visar om ett område är allmän platsmark, kvartersmark eller vattenområde.

19 jun 2019 allmän platsmark. Gäller endast fasad mot allmän platsmark, 4 kap 16. § 1 f3.